Vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí

Vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 9. června 2020 předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 890/0 téhož dne, tj. dne 9.6.2020.

Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky od 12. března 2020 nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání.

Dílčí řešení těchto dopadů představuje přijetí zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který umožňuje rychle a plynule vyplácet kompenzace osobám samostatně výdělečně činným, a to formou kompenzačního bonusu na vrub inkasa daně z příjmů ze závislé činnosti v souladu s §6 odst. 2 tohoto zákona.

Podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), představuje daň z příjmů ze závislé činnosti, tzv. sdílenou daň, z jejíhož výnosu přísluší 23,58 % obcím, 8,92 % krajům, 1,5 % obcím a zbývající část náleží státnímu rozpočtu (kompletní schéma rozpočtového určení je součástí přílohy k důvodové zprávě). Územní samosprávné celky se tak rovněž podílejí na financování výplaty kompenzačního bonusu, což má negativní dopad na výši jejich daňových příjmů, konkrétně na příjem z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Přechodné snížení daňových příjmů obcí by mohlo znamenat výrazné omezení jejich investiční aktivity a problém zajistit financování provozních výdajů, což by v první fázi potenciálně znamenalo selektivní dopady na lokální ekonomiky a následně na ekonomiku celého státu. Cílem navrhovaného opatření je proto poskytnout všem obcím jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 1 200 Kč na jednoho trvale bydlícího obyvatele v obci dle stavu k 1.1.2020 uvedeného v bilanci obyvatel Českého statistického úřadu a eliminovat tak výše popsaná negativní rizika.

Tato bilance obsahuje veškeré údaje týkající se všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občany třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Pro stanovení počtu obyvatel obce pro poskytnutí příspěvku se tedy vychází ze stejných podkladů, které slouží pro stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek se poskytuje podle §7 odst. 1 písm. u) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Navrhovaná právní úprava má přímý dopad na státní rozpočet roku 2020 ve výši 12,8 mld. Kč. O tuto celkovou částku budou v roce 2020 jednorázově posíleny rozpočty všech obcí. Obcím bude příspěvek poskytnut ve výši součinu 1 200 Kč x počet obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

Rozložení finančního efektu mezi jednotlivé velikostní kategorie obcí v porovnání s dopadem snížení daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou kompenzačních bonusů je součástí přílohy č. 2 k důvodové zprávě.

 

Plný text návrhu zákona četně důvodové zprávy a příloh (ve formátu PDF) sledujte v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ZDE).