Vládní návrh zákona o občanských průkazech v Poslanecké sněmovně

Vládní návrh zákona o občanských průkazech v Poslanecké sněmovně

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 7. října 2020 předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona o občanských průkazech. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1043/0 dne 7. 10. 2020.

Lhůta pro implementaci přímo použitelných předpisů EU je stanovena do 2. 8. 2021. Projednávání tisku je navrženo na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).

 

secretary-338561_1920

Návrh zákona přináší v oblasti osobních dokladů totožnosti řadu významných změn, mezi něž patří zejména:

 • Zavedení biometrických údajů do občanských průkazů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (dále jen „nařízení 2019/1157“).
 • Zrušení vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc vydávaných v souvislosti s výkonem volebního práva, a to s ohledem na skutečnost, že návrh zákona upravuje vydávání občanských průkazů ve zrychleném režimu, a to buď vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin, nebo vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Z tohoto důvodu není nutné, aby návrh zákona upravoval občanský průkaz, který by byl vydáván pouze pro konkrétní účel.
 • Změna doby platnosti občanských průkazů vydávaných občanům mladším 15 let. Návrh zákona rozlišuje u osob mladších 15 let tři kategorie doby platnosti občanského průkazu. Občanský průkaz vydaný osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou (jakožto jeden z biometrických údajů), bude platný po dobu 1 roku od vydání. Občanský průkaz vydaný osobě mladší 6 let bude platný po dobu 2 let ode dne vydání, přičemž doba platnosti byla stanovena s ohledem na významné změny v obličeji u takto mladých občanů. A konečně občanský průkaz vydaný osobě, která dosáhla věku 6 let do dovršení jejích 15 let, bude platný po dobu 5 let ode dne vydání.
 • Změna doby platnosti dočasných občanských průkazů. Návrh zákona stanoví, že v případě dočasného občanského průkazu vydaného z objektivních důvodů bude jeho platnost činit 5 měsíců, dočasný občanský průkaz vydaný jako první občanský průkaz osobě, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pak bude platný 2 měsíce ode dne vydání.
 • Přehodnocení obsahu údajů uvedených v občanských průkazech. Návrh zákona upouští od možnosti vedení titulu nebo vědecké hodnosti v občanském průkazu, které se podle stávajícího zákona o občanských průkazech zapisují do občanského průkazu na žádost občana. Zrušení zápisu tohoto údaje do občanského průkazu značně zjednoduší agendu pro vydávající správní orgány.
 • Možnost podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho převzetí u pověřeného zastupitelského úřadu. Pověřený zastupitelský úřad bude rovněž zpracovatelem údajů (např. o ztrátě, odcizení, zničení) v evidenci občanských průkazů. Zavedení této úpravy je dáno tím, že řada občanů žije dlouhodobě v cizině, zejména v členských státech Evropské unie, nejčastěji z pracovních či studijních důvodů. Pokud těmto občanům během jejich pobytu v cizině skončí platnost občanského průkazu, nebo dojde ke změně údajů v něm uvedených, musí za účelem výměny občanského průkazu cestovat zpět do České republiky, což jim mnohdy působí komplikace. Pozitivním aspektem dané možnosti je jednak naplnění zásady přiblížení výkonu státní správy občanům, jednak snížení rizika zneužití občanského průkazu, neboť pověřený zastupitelský úřad bude oprávněn zneplatnit ztracený, odcizený nebo zneužitý občanský průkaz. Pověřené zastupitelské úřady budou zapojeny do výkonu agendy občanských průkazů od 1. ledna 2025.
 • Zrušení možnosti podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem, a to za předpokladu, že digitalizovaná podoba občana, popřípadě jeho digitalizovaný podpis, byly vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a současně nedošlo k podstatné změně podoby občana.
 • Možnost podání žádosti o vydání občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, kterým bude, až na výjimky, obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy. Tato možnost bude dána občanům, kteří se nemohou ze závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu (zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ochranného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů). Tuto možnost nebude moct občan uplatnit vůči všem pověřeným úřadům, nýbrž pouze vůči tomu pověřenému úřadu, v jehož správním obvodu se zdržuje.
 • Zrušení souhlasu zákonného zástupce v případě, kdy za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu osoba, která je za něj oprávněna jednat (tj. poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
 • Zrušení působnosti stanovené matričním úřadům na úseku občanských průkazů, a to z důvodu nižší míry využití jimi poskytovaných služeb ze strany občanů. Některé poskytované služby jsou nahrazeny jinými možnostmi, např. ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu bude možné provést nejen osobně, ale i prostřednictvím datové schránky, na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu nebo prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu.
 • Možnost podání žádosti o poskytnutí digitálního zpracování podoby osoby, jíž byl vydán občanský průkaz, po jejím úmrtí. Toto oprávnění však náleží pouze zákonem vymezenému okruhu osob (např. rodiči nebo prarodiči osoby, jíž byl vydán občanský průkaz). Pokud by však osoba, jíž byl vydán občanský průkaz, za svého života takové poskytnutí zakázala, digitální zpracování její podoby by osobě, která o něj požádala, nebylo poskytnuto.
 • Možnost ponechat si úředně znehodnocený občanský průkaz. Jedná se o změnu učiněnou v návaznosti na projevený zájem občanů.
 • Možnost převzetí občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu zmocněncem na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tento způsob převzetí je občanům umožněn v případě převzetí cestovního pasu a občany je ve značné míře využíván.
 • Možnost pověřeného úřadu, pověřeného zastupitelského úřadu a ministerstva rozhodnout o skončení platnosti občanského průkazu, bude-li s tím souhlasit osoba, jíž je občanský průkaz vydán, je-li občanský průkaz poškozen, obsahuje-li neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo došlo-li k podstatné změně podoby osoby, jíž je občanský průkaz vydán. Podle stávajícího zákona o občanských průkazech je k takovému rozhodnutí oprávněn pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Úprava některých povinností, lhůt a přestupků na úseku občanských průkazů. Návrh zákona nepřejímá některé přestupky, které se ve stávající právní úpravě překrývají. Návrh zákona dále sjednocuje sankce za stejné přestupky u fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob. Sjednocení sankcí by mělo přinést spravedlivější prostředí a dodržení ústavního principu rovnosti subjektů v právech ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedené změny mají bezesporu rovněž pozitivní dopad především na přehlednost a zjednodušení přestupkové agendy nejen pro příslušné správní orgány, ale rovněž pro adresáty stanovených povinností.

 

Uvedený výčet změn je pouze demonstrativní. V podrobnostech je odkázáno na úplný text návrhu včetně důvodové zprávy ve formátu PDF (ZDE). Pokud jde o přímo použitelný předpis EU, na který odkazuje úvodní ustanovení §1 zákona [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (Text s významem pro EHP.) - Celex: 32019R1157, nahlédnout můžete do úplného textu (ZDE).