Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 2. září 2020 předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 téhož dne, tj. 2. 9. 2020.

Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Návrh zákona se týká příjmů důchodců a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění spočívající v poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci, a to v jednotné výši 5 000 Kč, který bude vyplacen v prosinci 2020.

Návrh je reakcí na pokračující prudký růst životních nákladů důchodců a na aktuální nejistotu dalšího ekonomického a sociálního vývoje v reakci na pandemii COVID 19.

Obdobnou jednorázovou dávkou náležející podle zákona č. 237/2004 Sb. *) se v minulosti zabýval Ústavní soud, který ve svém nálezu (publikovaném pod č. 10/2010 Sb.) konstatoval, že vazba takové dávky na důchod z českého důchodového pojištění je oprávněná. Ústavní soud dospěl k závěru, že „předmětná jednorázová kompenzace pro důchodce byla od počátku pojímána nikoliv jako sociální dávka stojící mimo systém důchodového pojištění, ale jako - i když poněkud nestandardní - plnění v rámci poskytovaných dávek z českého důchodového pojištění, tedy s ohledem na to, jaká je výše důchodů poskytovaných podle právní úpravy platné v České republice; poživatelů cizích důchodů, žijících na území České republiky, se týkat nemohla. Tento přístup bylo možné považovat za jednorázovou quasi valorizaci důchodu. Logicky a z podstaty věci samé pak platí, jak připomnělo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že jeho výše byla koncipována s vědomím toho, jaké jsou průměrné příjmy osob, kterým je vyplácen český důchod; úrovní příjmů osob, které pobírají důchod z cizího státu, mnohdy se svou výší značně lišící od důchodu českého, se zákonodárce nezabýval a ani zabývat nemohl.“

__________________________________________

*) Viz ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ zákona č. 237/2004 Sb. - Jednorázový příspěvek důchodci Čl. XXIX

 

Nárok na příspěvek je podmíněn nárokem na výplatu alespoň jednoho důchodu (včetně dílčích důchodů ve smyslu §61 zákona o důchodovém pojištění) z českého důchodového pojištění, případně jeho části, přičemž se podmínky nároku vztahují k měsíci před výplatou příspěvku, tj. k listopadu 2020.

Nárok bude podmíněn přiznáním důchodu ode dne, který spadá do období před 1. prosinec 2020 na základě žádosti podané rovněž před tímto dnem; tím se jednak zabrání spekulativním jednáním, jednak se konstruuje vazba na aktuální situaci důchodců v roce 2020, neboť by nebylo v souladu s účelem příspěvku (viz též odůvodnění k §1; právě poživatelů důchodů přiznaných a vyplácených před 1. prosincem 2020 se týká pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech), aby byl příspěvek vyplácen i po delší době od účinnosti zákona v důsledku např. zpětného přiznání důchodu, který lze zpětně doplatit až 5 let. Navazující podmínkou je aktuální výplata důchodu, která znamená, že v měsíci listopad 2020 trval nárok na výplatu důchodu aspoň po část tohoto měsíce, přičemž nárok na výplatu nesměl v tomto měsíci zároveň zaniknout (nárok na příspěvek tedy nevznikne např. v případě, že se důchod vyplácel do 15. listopadu 2020 a od 16. listopadu 2020 došlo k zániku nároku na výplatu); tato podmínka též přispívá k automatizovanému zpracování výplat příspěvku v prosinci 2020 bez žádosti důchodce. Zároveň je pamatováno na specifickou situaci zániku nároku na důchod z důvodu vzniku nároku na jiný vyšší důchod podle § 58 odst. 1 nebo § 61a zákona o důchodovém pojištění, kdy sice zaniká nárok na výplatu jednoho důchodu, avšak kontinuálně vzniká nárok na výplatu jiného přímého důchodu. Příspěvek bude náležet jen v případě, že byl přiznán podle českých právních předpisů, tj. se zřetelem k dobám pojištění získaným v českém důchodovém pojištění; příspěvek se tedy neposkytne v případě, že orgán sociálního zabezpečení ČR na základě mezinárodních ujednání pouze administrativně převzal výplatu cizozemského důchodu, o němž rozhodl cizozemský orgán.

hand-3666974_1920

Příspěvek vyplatí automaticky, tj. bez žádosti důchodce, plátce důchodu v měsíci prosinci 2020 v termínu určeném plátcem důchodu; z administrativních a provozních důvodů se přitom předpokládá jednotný termín výplaty příspěvku, který nebude navázán na termín výplaty důchodu. Pouze v případě, že by v listopadu 2020 nebyla ještě zahájena výplata důchodu (např. žádost o přiznání důchodu byla podána v listopadu 2020 s požadovaným datem přiznání důchodu od 1. listopadu 2020, kdy je zřejmé, že o této žádosti nemohlo být v listopadu 2020 rozhodnuto a že nemohla být ani zařízena výplata důchodu), je termín výplaty příspěvku posunut tak, aby navazoval na zahájení výplaty důchodu. Příspěvek bude náležet také k důchodům vypláceným do zahraničí, a to v návaznosti na předložení potvrzení o žití, které v těchto případech vyžaduje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; příspěvek se tedy vyplatí v návaznosti na předložení tohoto potvrzení, zpravidla současně s částkou důchodu za období, které zahrnuje měsíc listopad 2020.

Způsob výplaty příspěvku bude shodný se způsobem výplaty důchodu, tj. vyplácí-li se důchod na účet, bude příspěvek poukázán rovněž na účet, a vyplácí-li se důchod v hotovosti, vyplatí se příspěvek rovněž v hotovosti.

Vzhledem ke stanoveným jednoznačným podmínkám nároku, zjednodušenému postupu při poskytování příspěvku a jeho jednorázovému charakteru, kdy se příspěvek poskytne automaticky bez žádosti, se navrhuje obecně nevztahovat na řízení o příspěvku správní řád a nevydávat rozhodnutí o nároku na příspěvek ani oznámení o jeho výplatě. Rozhodnutí se bude vydávat jen tehdy, pokud o vydání rozhodnutí žadatel písemně požádá v případě, že mu nebyl příspěvek vyplacen a žadatel má za to, že podmínky nároku splňuje, a tato žádost byla zamítnuta pro nesplnění podmínek nároku na příspěvek. Důchodce bude o výplatě příspěvku vyrozuměn podle způsobu výplaty příspěvku, tj. specifikace platby bude v informaci na příslušné položce výpisu z účtu v případě výplaty na účet nebo ve zprávě pro příjemce na poštovní poukázce v případě hotovostní výplaty; obdobný postup je např. v oblasti nemocenského pojištění, kdy se o dávkách nemocenského pojištění rozhoduje ve zkráceném řízení bez vydávání rozhodnutí. Nárok na příspěvek nepřechází, vzhledem k jeho účelu a charakteru, na jiné osoby.

Účelem příspěvku je částečně eliminovat pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech, zlepšit příjmovou situaci důchodců a vytvořit časový prostor pro vyhodnocení skutečných dopadů COVID 19 na příjmovou situaci a životní úroveň jednotlivých sociálních skupin včetně poživatelů důchodů, a proto by bylo v rozporu s účelem příspěvku, aby tento mimořádný a jednorázový příjem byl krácen, ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí, nebo nepřímo tím, že důsledkem vyplacení této mimořádné dávky by bylo zkrácení jiné sociální dávky (nebo zánik nároku na ni) závislé na výši příjmu (například příspěvku na bydlení).

Stanoví se, z jakých zdrojů budou náklady na příspěvek hrazeny včetně nákladů orgánů sociálního zabezpečení na výplatu příspěvku; všechny tyto náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Příspěvek nebude podléhat dani z příjmu, neboť je na základě zákona o daních z příjmů od této daně osvobozen; podle §4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů jsou od daně mj. osvobozeny příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky podle jiných právních předpisů.