Stručně nad další projednávanou novelou zákona o daních z příjmů (ZDP)

Stručně nad další projednávanou novelou zákona o daních z příjmů (ZDP)

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 22.4.2020 předložila skupina poslanců Sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 28.4.2020.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy naleznete v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod tímto odkazem (ZDE).

Z důvodové zprávy k návrhu se podává, že účelem tohoto návrhu je „snížení daňového zatížení pro malé firmy (mikropodniky). Daňová zátěž v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná. Snížení daně pro malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliónů Kč, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou ekonomiku. Malé firmy a podniky jsou jedním z pilířů fungujícího hospodářství, a proto je nezbytné je podporovat.“.

Navrhovaná úprava předpokládá snížení příjmů státního rozpočtu o méně než 1 mld. Kč. Negativní dopady na rozpočty obcí se očekávají méně než 200 mil. Kč, na rozpočty krajů pak méně než 100 mil. Kč. Výpadek v příjmech státního rozpočtu, který nastane po schválení předloženého návrhu, lze efektivně kompenzovat jiným daňovým opatřením, kterým může být vyšší mírou zdanění nadnárodních korporací nebo zavedení účinných pravidel pro odliv zisků z České republiky.

Navrhované změny

Poslanci navrhují s účinností od 1. ledna 2021 snížit daň z příjmu na 15 % právnickým osobám, které mají za zdaňovací období příjmy maximálně do výše 3 mil. Kč, zatímco ostatní společnosti zdaňují i nadále sazbou 19 %.

Přechodné ustanovení uvedené v čl. II tohoto návrhu umožňuje využití snížené daně i za rok 2020.

Pokud bude novela schválena a vstoupí v účinnost, bude ustanovení §21 odst. 1 první věta ZDP znít:

„Sazba daně činí 15 % pro právnickou osobu, která za zdaňovací období dosáhla příjmů nepřevyšujících částku 3 000 000 Kč, a 19 % pro ostatní právnické osoby, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak.“.