Projednávaný návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

Projednávaný návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 5. června 2020 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, které jsou odkázány na pomoc psa se speciálním výcvikem, má tento zákon nepochybně silný antidiskriminační potenciál.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 883/0 dne 8. června 2020.

Tento zákon má upravit v návaznosti na Listinu základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, a předpisy práva na rovné zacházení některá práva osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které ke zmírnění dopadů nepříznivého zdravotního stavu využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem.

 

Stručně z nejdůležitějších ustanovení zákona:

Ustanovení §2 definuje pojem „Pes se speciálním výcvikem“. Z důvodové zprávy se k ustanovení §2 podává:

V právním řádu Česká republiky dosud chybí úprava statusu psa, který pomáhá osobám se zdravotním postižením. Za psa se speciálním výcvikem se bude považovat pes, který byl vycvičen k tomu, aby pomáhal osobě se zdravotním postižením vykonávat s ohledem na její zdravotní postižení běžné aktivity, které tato osoba z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu sama vykonávat nemůže, popř. může ale jen s velkými obtížemi. Za psa se speciálním výcvikem tedy bude považován pes vodicí, asistenční nebo signální, který je k tomuto účelu kvalitně vycvičen subjektem, který se výcvikem dlouhodobě zabývá a splňuje přísná kritéria kvality, na která dohlížejí mezinárodní organizace sdružujících výcvikové subjekty s tímto zaměřením.

Vzhledem k tomu, že pes se speciálním výcvikem je určen mj. i k tomu, aby osobě se zdravotním postižením podával předměty, otevíral a zavíral dveře atp., je nutné zakotvit, že takový pes nemusí mít náhubek ani být na vodítku. Pokud by měl náhubek nebo pokud by byl na vodítku, nemohla by osoba se zdravotním postižením v určitých konkrétních situacích jeho pomoc využít.

Osoba se zdravotním postižením musí být schopna psa využívat, ale také ovládat. Na plnění tohoto předpokladu musí dohlížet subjekt provádějící výcvik psů se speciálním výcvikem, i toto kritérium sledují mezinárodní organizace sdružující výcvikové subjekty.

Aby výcvik těchto psů mohl být skutečně považován za kvalitní ve vztahu k požadovanému účelu, zákon rovněž stanovuje požadavky na osobu odborně způsobilou k výcviku těchto psů. Odborně způsobilou osobou bude moci být pouze osoba, jejž činnost se zaměřuje na výcvik psů se speciálním výcvikem, a která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové subjekty Assistance Dogs International neb International Guide Dog Federation. Členství v těchto mezinárodních organizacích poskytuje dostatečnou záruku kvalitního výcviku psů pro stanovené účely.

Ustanovení §5 nového zákona vymezuje práva osob, které v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu využívají pomoci nebo podpory psa se speciálním výcvikem, vstupovat do veřejně přístupných prostor a prostředků veřejné dopravy v doprovodu svého psa se speciálním výcvikem. Pro mnoho osob se zdravotním postižením je pohyb ve vnějším prostředí a vyřizování běžných záležitostí bez psa se speciálním výcvikem velmi obtížný až nemožný. Speciálně vycvičený pes těmto osobám v řadě činností nahrazuje pomoc jiné osoby a umožňuje jim být samostatné. Řada aktivit je osobám se zdravotním postižením v důsledku zákazu vstupu psů do konkrétních, jinak veřejnosti přístupných, zařízení odepřena, což je z většinové společnosti částečně vyčleňuje. Takový přístup není žádoucí, navíc může být považován za diskriminační.

Veřejně přístupnými prostory se rozumí budovy různých státních institucí, zejména úřadů, budovy zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, školských zařízení, dále zařízení určené veřejnosti ke kulturnímu nebo sportovnímu vyžití, ale rovněž banky a pojišťovny, prostory, v nichž jsou veřejnosti poskytovány poštovní či telekomunikační služby.

S právem osoby se zdravotním postižením vstoupit do veřejně přístupných prostor v doprovodu psa se speciálním výcvikem je spojena i její povinnost na požádání prokázat, že se skutečně jedná o psa se speciálním výcvikem, a to předložením průkazu psa se speciálním výcvikem a jeho známky.

Vzhledem k tomu, že pes musí být řádně vycvičen a připraven na to se adekvátně chovat a zejména být nápomocen osobě se zdravotním postižením i ve veřejně přístupných prostorách, je potřebné, aby výcvik psa byl co nejvíce podobný reálnému prostředí, v němž se pes bude následně jako pes se speciálním výcvikem v doprovodu osoby se zdravotním postižením pohybovat. Za tím účelem je tedy třeba umožnit vstup do veřejně přístupných prostor a prostředků hromadné dopravy i osobě provádějící výcvik psa.

Status psa se speciálním výcvikem bude osvědčovat průkaz a známka psa se speciálním výcvikem. Základní náležitosti průkazu a známky jsou upraveny v ustanovení §6 zákona a vzor a náležitosti průkazu a známky budou upraveny vyhláškou, kterou vydá Ministerstvo zemědělství, které je mimo jiné ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče a péče o ochranu zvířat proti týrání.

Evidenci všech vydaných průkazů psa se speciálním výcvikem, a tedy i evidenci všech vycvičených a předaných psů se speciálním výcvikem, bude povinna vést osoba odborně způsobilá k výcviku psa.

Účinnost nového zákona se navrhuje k 1. červenci 2021 v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby mohl být v době legisvakance přijat prováděcí předpis, který musí nabýt účinnosti spolu se zákonem.