Projednávaný návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Projednávaný návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

(… doplňující informace k naší aplikaci KORONAVIRUS, jejíž součástí je seriál článků „Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů“ ...)

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Málem ušlo naší pozornosti, že...

dne 2. června 2020 předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 881/0 dne 2.6.2020. Protože jsme do systému EPIS zařadili poměrně obsáhlou aplikaci „KORONAVIRUS“, jejíž součástí je také seriál článků „Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů“, považujeme za vhodné, doplnit stávající informace stručným článkem o shora uvedeném vládním návrhu zákona.

Tento zákon má upravit některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen „kvalifikační předpisy“), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2.

Stručně z nejdůležitějších ustanovení navrhovaného zákona:

Působnost zákona (§2)

Tento zákon se použije na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020.

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení (§3)

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu podle §2.

Po dobu stanovenou v §2 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů §4

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se po dobu podle §2 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem po jeho vyhlášení.

 

V příloze (strana 3 návrhu) je obsažen seznam 17 kvalifikačních právních předpisů.

Z bodu 3. důvodové zprávy se podává:

Navrhuje se požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s návrhem již v prvém čtení v souladu s §90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je snaha o minimalizaci dopadů vyvolané mimořádnými opatřeními při pandemii koronaviru, z nichž některá omezují či silně znemožňují plnění požadavků na kvalifikační předpoklady zaměstnanců.

Návrh zákona se dotýká zejména ústavně zaručeného práva podnikat (čl. 26 Listiny základních práv a svobod). Je respektována zásada, že při stanovení mezí základních práv musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4 Listiny) a regulace musí být přiměřená.

Zákon má za cíl řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci ve stávajícím pracovněprávním poměru, včetně jejich prokazování tak, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními a technickými předpisy obsaženými v návrhu zákona.

Účelem zákona je minimalizovat dopady vyvolané mimořádnými opatřeními při pandemii koronaviru, z nichž některá omezují či silně znemožňují plnění požadavků na kvalifikační předpoklady zaměstnanců.

Zákon prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícím zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce v pracovněprávním vztahu po dobu trvání rozhodné doby.

K účinnosti zákona

Účinnost se navrhuje prvním dnem následujícím po vyhlášení tohoto zákona vzhledem ke skutečnosti, že se zákon vztahuje pouze na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020.

 

Na závěr několik odkazů k materiálům vlády, které se vztahují k platnosti (či) k rozvolňování restriktivních opatření zabraňujících šíření COVID 19.

Zdroj: oficiální webové stránky vlády České republiky

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě (externí odkazy na informační server vlády ČR).