Projednávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Projednávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(snaha o odstranění administrativních překážek pro zadávání některých veřejných zakázek)

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

Dne 11.5.2020 předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 862/0 téhož dne, tj. 11.5.2020. Předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení, tj. ve stavu legislativní nouze*).

Návrh zákona včetně důvodové zprávy naleznete v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod tímto odkazem (ZDE).

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), obsahuje komplexní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR a provádí transpozici evropských směrnic.

Předkládaná novela má odstranit administrativní překážky pro zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění tak, aby bylo možné jednací řízení bez uveřejnění na základě §63 odst. 3 a odst. 5 citovaného zákona realizovat v co nejkratším čase.

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v České republice a z něj vyplývajícími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví vyvstala potřeba přijmout úpravu, která by snížila negativní dopady epidemie z důvodu náročného a zdlouhavého procesu zadávání v současné době akutně potřebného zboží či služeb.

Podle navrhovatele zákona je nezbytné zajistit, aby jednací řízení, které je zadáváno v krajně naléhavých okolnostech, bylo co nejméně administrativně náročné. Vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji tak není vhodné trvat na úkonech, které mají zajistit kvalifikaci dodavatele, svolat hodnotící komisi, nebo bránit uzavření smlouvy, neboť zde převažuje veřejný zájem na rychlém plnění veřejné zakázky. S ohledem na stávající situaci spojenou s naléhavou potřebou zajistit opatření pro potlačení pandemie koronaviru SARS-CoV-2 je tedy nezbytné přijmout navrhovanou úpravu co nejdříve.

 writing-1149962_1920

Navrhuje se, aby povinnost provést u veřejných zakázek s vysokou předpokládanou hodnotou hodnocení minimálně pětičlennou odbornou komisí byla omezena pouze na případy, kdy dochází k hodnocení nabídek podle kritérií, která nejsou číselně vyjádřitelná. Není totiž třeba, aby komise prováděla hodnocení podle matematicky vyjádřených kritérií, neboť v takových případech je hodnocení jednoduché a lze spolehlivě ověřit jeho správnost. Komise také nemusí být jmenována v případech, kdy se hodnocení neprovádí vůbec, tedy v případě, kdy je v zadávacím řízení jediný účastník.

Zavádí se výjimka pro zadávací řízení, v němž je jediný účastník, neboť v takovém případě představuje odesílání formálního oznámení jedinému účastníku zadávacího řízení zbytečnou administrativní zátěž. Jelikož v těchto případech dochází k vyloučení povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele, neuplatní se zde ani zákaz uzavření smlouvy po dobu lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele stanovená v §246 odst. 1 písm. a) zákona.

Doplňují se zvláštní ustanovení týkající se průběhu jednacího řízení bez uveřejnění v případech jediného dodavatele (§63 odst. 3) a krajně naléhavých okolností (§63 odst. 5). V těchto případech se nepoužijí §48 odst. 7 a 9 (ověřování zaknihovaných akcií), §73 (rozsah kvalifikace v nadlimitním režimu), §86 (doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce) a §122 (výběr dodavatele, výzva vybranému dodavateli). Vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji, není vhodné trvat na úkonech, které mají zajistit kvalifikaci dodavatele, neboť zde převažuje veřejný zájem na rychlém plnění veřejné zakázky. Ověřování kvalifikace je také nepotřebné v případě, že existuje jediný dodavatel.

S ohledem na současnou situaci, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila epidemii koronaviru SARS-CoV-2 za pandemii, nelze postupovat podle §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, tj. nelze stanovit účinnost k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Naopak vzhledem k tomu, že tento zákon je předkládán v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, je třeba stanovit datum účinnosti co nejdříve, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

 

*) Viz §99 zákona č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů.