Nový zákon v realitním zprostředkování

NOVÝ ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

(ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ)

Dne 17.2.2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. vyhlášen nový zákon Parlamentu o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Zákon nabývá účinnosti dnem 3. března 2020.

 

Tento zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,

b) realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,

c) smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,

d) realitní smlouvou smlouva o nabytí

1. vlastnického práva k nemovité věci, nebo

2. práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

 sale-3701777_1920

Do přijetí tohoto zákona neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování. Veškeré záležitosti týkající se vstupu nových subjektů na realitní trh byly řešeny pouze v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K získání živnostenského oprávnění k provozování realitní činnosti tak nebylo třeba podle dřívější právní úpravy splnění žádných zvláštních podmínek. Žádné speciální podmínky pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele nebyly stanoveny ani v jiném zákoně.

Za nedostatečnou a nevyhovující byla stávající právní úprava považována zejména z následujících důvodů:

  • klient nebyl dostatečně chráněn, neboť nebylo zajištěno, že jedná s osobou odborně způsobilou,
  • vzhledem k absenci povinného pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele se klienti, kterým realitní zprostředkovatel způsobil škodu, obtížně domáhali její náhrady,
  • významná část realitních zprostředkovatelů nenaplňovala očekávání klientů, když aktivity těchto realitních zprostředkovatelů cílily především na rychlé zajištění vlastní zprostředkovatelské provize bez ohledu na to, zda k realizaci realitního obchodu dojde či nikoliv, případně bez ohledu na kvalitu realitního zprostředkování. K tomuto nedostatku významně přispívala chybějící specifická úprava zprostředkovatelské smlouvy přímo pro účely realitního zprostředkování,
  • realitní zprostředkování je obecně považováno za službu, u které, má-li být poskytována na profesionální úrovni, je nezbytné, aby tuto činnost vykonávaly osoby s nezbytnými odbornými znalostmi. Dřívější právní úprava však žádné parametry profesní odbornosti nenastavovala, což významně přispívalo k tomu, že se mezi realitními zprostředkovateli vyskytuje velký počet neodborníků,
  • samotné realitní zprostředkování není jasně definováno. Realitní zprostředkovatelé nemají jasně definovaná svá práva a povinnosti související s realizací realitního obchodu.

Nový zákon by měl tyto nedostatky odstranit, případně výrazně omezit.

Novou, avšak poměrně široce se rozvíjející činností je poskytování inzertní služby realitním zprostředkovatelem pro zájemce.

Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný, je-li realitní zprostředkovatel právnickou osobou, musí být bezúhonný její skutečný majitel.

Podle §4 zákona, realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet

a) úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy,

b) zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením soudním exekutorem.

Zájemce má právo požadovat po realitním zprostředkovateli prokázání pojištění (§8 zákona). Stanovení povinnosti prokázat pojištění vychází z běžné praxe v jiných podnikatelských činnostech, kdy podnikatelé prokazují sjednané pojištění (potvrzením či certifikátem, typ se liší podle pojistníka). Potvrzení osvědčuje, že bylo uzavřeno pojištění a jeho platnost. Ustanovení tak umožňuje zájemci informovat se, že realitní zprostředkovatel splnil svou zákonnou povinnost spočívající v tom, že musí být pojištěn pro případ způsobení újmy.

 

OBCHODNÍ SDĚLENÍ:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech.