Nad poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 

Nad poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 24. července 2020 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDS“).

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 957/0 dne 27. 7. 2020. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 

Navrhovaná změna ZDS zní:

Za §3 se vkládá nový §3a, který včetně nadpisu zní:

„§3a

Osvobození od daně za zdaňovací období roku 2020

(1) Vozidla uvedená v §2 jsou osvobozena od daně za zdaňovací období kalendářního roku 2020.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Zaplacené zálohy na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za zálohy na daň za zdaňovací období kalendářního roku 2021.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

highway-1929866_1920

Z důvodové zprávy:

Dopady koronaviru na firmy a podnikatele působící v České republice jsou vyšší, než se očekávalo v původních odhadech. Tento návrh novely zák. o dani silniční navazuje na správnou snahu ministerstva financí ponechat dotčeným subjektům finance na obnovu jejich podnikání po první vlně koronaviru, kdy došlo k plošnému prominutí úroku z prodlení podle §252 daňového řádu a úroku z posečkané částky podle §157 daňového řádu vzniklých na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle §10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

Navržená úprava rozvíjí původní ideu ministerstva financí a promíjí za rok 2020 silniční daň jako takovou. Tímto opatřením by tak zůstalo firmám a podnikatelům na obnovu české ekonomiky po koronaviru o zhruba 6,5 mld. Kč navíc.