Je otázka ohledně zbraní dostatečně právně vyřešena?

Co je vlastně zbraň? 

V ustanovení §118, věta druhá za středníkem zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v účinném znění, se dozvídáme, že ,,zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším." Stručně můžeme říci, že zbraní se podle zákona  rozumí třeba dámský podpatek, sevřená pěst, střelná zbraň nebo váza.

Jak je v České republice, ve smyslu nově připravovaných zákonů o zbraních, řešena legislativa?

V srpnu roku 2017 podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU na zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Hlavní důvody žaloby byly – přijetím této směrnice se porušuje zásada svěření pravomoce, zásada proporcionality, zásada právní jistoty a jistota zákazu diskriminace. Soudní dvůr žalobu zamítl.

handgun-231696_640

Začátkem roku 2019 připravilo Ministerstvo vnitra pracovní návrh nového zákona o zbraních, který by měl nahradit stávající právní úpravu, tedy zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen ,,zákon o zbraních"). 

Skupina poslanců tento námět k projednání pozměnila a předložila Poslanecké sněmovně jako návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (669/0). Cíle tohoto návrhu jsou:

  • Znemožnit paramilitárním skupinám, aby se ozbrojovaly a tím propagovaly své ideologické cíle.
  • Zajistit systém střelecké přípravy pro potřeby příprav obyvatelstva k ochraně státu. 
  • Vymezit v rámci působnosti návrhu rizika plynoucí s nakládáním s dalšími výrobky (event. munice, výbušniny, aj.).

Takový zákon má předejít vzniku tzv. paramilitárních skupin, ,,které by měly aspiraci nahradit či v souladu s vlastními cíli doplnit, a popř. problematizovat či snížit důvěru v bezpečnostní mechanismy státu, a to i v případech, pokud by se o dosažení těchto cílů dané autonomní entity pokoušely formálně v rámci legálních prostředků právního řádu České republiky".

Zajímá Vás toto téma? Více se dozvíte na našem portálu EPIS, třeba v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

 


 

Pro přehled i v dalších zákonech si můžete prohlédnout nabídku právního informačního systému EPIS.

epis-logo-samotne-barevne (1) (1) (1)