Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, Díl 4.

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů

Díl 4. - Další možná opatření ke zmírnění dopadu restriktivních opatření vlády na provoz zaměstnavatelů

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Důležité upozornění

V úterý 31.3.2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Příjem žádostí o podporu zaměstnanosti z programu Antivirus byl zahájen 6.4.2020 ve 12.00 hod. Podávání žádostí je plně elektronizované, odkaz na rozhraní bude zveřejněn také na webu MPSV.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus ke stažení ve formátu PDF ZDE (781.4kB).

 

Jaká opatření může podle účinné právní úpravy přijmout zaměstnavatel, aby zmírnil dopady současné situace na své podnikání?

Využití institutu „dočasného přidělení“ podle §43a ZP

V tomto případě se dva zaměstnavatelé mezi sebou dohodnou na tzv. „půjčení zaměstnanců“. Například Firma „A“ má v současné situaci nedostatek pracovníků a vysokou poptávku po práci, naopak Firma „B“ má snížený odbyt svých výrobků, nemůže všem zaměstnancům přidělovat práci. V takovém případě se mohou oba zaměstnavatelé dohodnout, že Firma „B“ dočasně přidělí své zaměstnance Firmě „A“.

Podle citovaného ustanovení ZP, dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku jeho pracovního poměru. Nelze ji sjednat dříve.

Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být mezi těmito zaměstnavateli navzájem poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle §43a odstavce 5 [„(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.“]. Tyto náklady si oba zaměstnavatelé navzájem přefakturují.

 

Obsah dohody o dočasném přidělení

V dohodě o dočasném přidělení mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení §34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

Takové dočasné přidělení zaměstnance nemusí být nutně sjednáno na celou pracovní dobu zaměstnance. Ten může část pracovní doby pracovat u druhého zaměstnavatele, kam je dočasně přidělen a zbytek pracovní doby může pracovat u svého kmenového zaměstnavatele, případě ve zbytku pracovní doby u kmenového zaměstnavatele práci nevykonává z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele a pobírá příslušné procento náhrady mzdy - podle konkrétních okolností, které jsme popisovali v předchozích dílech seriálu.

Popsané opatření „dočasného přidělení“ podstatně zmírňuje pro zaměstnavatele ekonomické dopady restriktivních opatření, která byla vládou přijata pro zamezení šíření nemoci COVID-19. Je však nutné je dokonale organizačně zvládnout a vždy striktně dodržet dikci zákona, aby toto opatření negativně nedopadlo na samotné (dočasně přidělené) zaměstnance.

 

Jaké jsou další možnosti zaměstnavatele ke zmírnění ekonomických dopadů současné situace

Jednou z možností je přerozdělení práce a projektů jednotlivým zaměstnancům a přidělení jiných pracovních úkolů. To je bohužel u řady zaměstnavatelů limitováno tím, jaký je obsah pracovních smluv s jejich zaměstnanci. Pokud je kromě druhu práce v pracovní smlouvě také sjednána přesná náplň práce, je nutné obsah pracovní smlouvy striktně dodržet. Pokud je v pracovní smlouvě sjednán (kromě jiných náležitostí) pouze druh práce, je možné zaměstnanci operativně přidělovat jinou práci, jiné projekty a v dalším (místo výkonu práce, sjednaná mzda atd.) se držet obsahu pracovní smlouvy.

 

Prohlubování kvalifikace

V současné době, kdy zaměstnavatel z důvodu objektivní situace a různých restrikcí nemůže zaměstnancům řádně přidělovat práci, resp. nemůže ji přidělovat v plné a obvyklém rozsahu, může nařídit zaměstnancům účast na školení k prohloubení a zdokonalení jejich kvalifikace. Je možné využít různé video semináře (distanční vzdělávání na dálkový přístup), případně pořádat vzdělávací akce vlastními silami a prostředky. Zaměstnanci jsou toto prohlubování kvalifikace povinni absolvovat.

Prohlubování kvalifikace je upraveno v §230 ZP.

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.

 

Dohoda se zaměstnancem o kratší pracovní době o změně druhu práce, jiné změny

V rámci účinné právní úpravy dané zákoníkem práce a při dodržení základních zásad pracovněprávních vztahů je možné se dohodnout se zaměstnancem i na dalších změnách, které by mohly zmírnit ekonomický dopad současné situace. Může to být dohoda se zaměstnanci, že po dobu trvání nepříznivého stavu budou mít kratší pracovní dobu. Může být učiněna dohoda o změně druhu práce zaměstnanců. Půjde samozřejmě o opatření dočasná, vyvolaná nepříznivou situací v důsledku restrikcí pro zamezení šíření nemoci COVID-19.

Jde-li však o změny podstatných náležitostí obsahu pracovní smlouvy, je nutné je vždy s konkrétním zaměstnancem sjednat písemně, např. v časově omezeném dodatku pracovní smlouvy.

 

Příště:

Další možnosti – dočasné snížení mzdy a platu zaměstnanců.